• 0

  posted a message on ag_UnitFrames Status (What's going on?)
  Question: Is it possible to show the real absolute health of the player? When I say absolute I mean not 20.1k, but 20,110 or something similar.

  Thanks!
  Posted in: Unit Frames
 • 0

  posted a message on Replacing the health/mana bar texture on the default unitframes.
  Title says it all. Is such a thing possible?

  Thanks!
  Posted in: AddOn HELP!
 • 0

  posted a message on Omen3
  I have a texture that I want omen to use. How would I go about adding it (where does it go within my add-on folder?)

  Thanks!
  Posted in: Raid AddOns
 • 0

  posted a message on otravi_UnitFrames 2.0.0 [Alpha] [26.06.06]
  Are you gonna be adding options to hide the buffs of friendly players? Or how them only show on mouseover?
  Posted in: Unit Frames
 • 0

  posted a message on otravi_UnitFrames 2.0.0 [Alpha] [26.06.06]
  Hey haste, what font is that in the screenshot on the original post?
  Posted in: Unit Frames
 • 0

  posted a message on Farmer Speak.
  Yeah, I personally don't deal with farmers that much, but it is a very handy resource for when you do have to deal with them.

  If someone makes a GUI for this, let me know, I'd love to check it out!
  Posted in: Addon Ideas
 • 0

  posted a message on Farmer Speak.
  Thinking some kind of menu with all these would be helpful.

  Useful phrases:

  ni hao - hello, how are you?
  ni men hao - Hello you all.
  Wan shang hao? ? What?s up? (lit: where are you going?)
  hen gao xing ren shi nin - I am very happy to meet you.
  Shen-ti hao ma How are you?
  Zao an ? Good morning
  Wu an ? Good afternoon
  Wan shang hao! ? Good evening!

  Responses to greetings
  Hen hao, nin ne? ? Very well, and you?
  Bu zen meyang. ? Not up to much.

  Farewells
  Zai jian See you again / Goodbye
  Wan an ? Good night
  Wo xi wang ni you hen hao de vi tian ? I hope you have a good day
  Zuo ge hao meng! ? Sweet dreams! (lit: have good dreams)
  Wo lei si le ? I?m dead tired

  Good phrases sharing a party
  Ni yao bu yao zu dui? Would you like to join my group?
  Huan ying (equivilant to welcome) Glad you could join us
  Ji ji le? What level are you now?
  Deng yi xia r. ? Rest a moment.
  Zou le! - Run!
  Ni xian zou. ? You go first.
  Deng yi xia r ? Wait a second.
  Zan men deng hui r, rang ta men gan shang lai. ? Let?s wait a minute and let them catch up with us.
  Tai nan le! ? Too difficult!
  Guo gao ji ? Too high level

  Retaliation against Farmers, KSers, Beggers, etc
  Qing bu yao fan wo - please don?t bother me
  Qing bu yao qiang wo de guai - please do not steal my mobs
  Wo ke yi zi ji zuo ? I can do it by myself
  Bie wei wo dan xin! ? Don?t worry about me!
  Wo mei you qian le ? I have no money
  Wei, zai ze ge you si zuo ze zong shi qing dui wo me lai shuo shi yi jian hen mei you li mao de shi - Hey, it's uncouth to do

  this (unethical PK / KS)
  qing wen ze li you duo shao ge zhen zhen de ren zai wan ya? - How many of you guys are human?
  Qing bie zai ze yang zuo le - Please refrain from doing this again
  Yao shi wo yi zhi qiang ni de de ren, ni hui bu hui jie yi ba? - Don't mind if I steal your mobs too?
  Yao shi ni bu ze me mei you li de zuo ze zong shi, ni ke neng zai ze ge you xi li mian jiao shang gen duo peng you. - If you

  didn't behave in this manner, you would make more friends in game
  Bu yao zai wai mian re ma fan. ? Don?t stir up trouble
  Yi qie xiang qian kan - Everyone thinks only about money
  De le! ? Stop it! / Enough!
  A, za shang le ma? ? Oh, did that hurt?

  Requesting Help
  Qing bang mang! Help!
  Ni keyi bang wo ma? Could you help me?
  Qing gei wo ge hui cheng Please give me ESC Scroll
  Qing bang xia mang ? Please do me a favor
  Wo mi lu le I am lost
  Wo xu yao? I need?
  Wo mei ci r le! ? I?m stuck!

  Questions
  ni hui jiang yingyu ma? Do you speak english?
  ni ming bai ma? Do you understand?
  ni shi na li ren? OR ni na li de? Where are you from?
  Ni keyi bang wo ma? could you help me?
  ni zai na li? where are you?
  Nai he? ? Why? (lit: what reason?)
  Shen-me Yang? What?
  Mei Shi? alright? (ok?)
  qing bie zai ze yang zuo le must I repeat this?
  Ni juede wo hen ben ma? ? Do you think I?m an idiot?
  A, za shang le ma? ? Oh, did that hurt?

  Apologies
  Dui buqi - I?m sorry
  Wo bu dong (ni de yi si) - I don?t understand (what you mean)
  wo shi meigo ren I am American
  Wo zheng zai xue hua yu I am still learning Chinese.
  Wo zhi hui jiang ying wen. Wo hui jiang yi dian dian zhong wen. - I can only speak English and a few chinese phrases.
  wo bu ming bai ni shuo shen me - I dont understand what you are saying
  Hen bao qian da rao ni ? I?m sorry to disturb you
  Bie jin zhang, wo shi nao zhewan r de ? Take it easy, I?m joking around?
  Ta zai dou ni! ? He?s kidding you!
  Zhi shi shuo shuo wan r, kan ni de fan ying ? I only said it to see your reaction
  Ni de hao yi wo ling le, li wu jiu bu shou le. ? I appreciate your goodwill, but I can?t accept your gift.
  Lao jia ? Excuse me

  Requests
  jia you GO GO GO!
  kan kan look look!
  Zou le! - Run!
  Deng yi xia r. ? Rest a moment.
  Ni xian zou. ? You go first.
  bu yao sha ta don?t kill her/him/me
  qing gei wo ge hui cheng please give me ESC Scroll
  Qing bang mang! Help!
  Gou lai ? Come here
  Qing gen wo lai ? Please come with me
  Bie jin zhang! ? Don?t be tense! (Take it easy, Cool it)
  Nai xin dian r ? Be patient
  Qiao wo de! ? Watch me! (lit: Watch what I do!)
  Deng yi xia r ? Wait a second.
  Bie wei wo dan xin! ? Don?t worry about me!
  Zan men deng hui r, rang ta men gan shang lai. ? Let?s wait a minute and let them catch up with us.
  Wo men bie zai tan zhe ge wen ti le. ? Let?s drop it. (Lit: Let?s not talk on this subject)
  Bu yao fang qi. ? Don?t give up.
  Qing bang xia mang ? Please do me a favor
  Qing zhu yi ? Please pay attention
  You mei qian - Do you have the money?

  Exclamations
  Wahhh! Wow!
  Ai ya! ? Oh my! (generic surprise)
  Ta ma di! ? Oh $!@%!
  Cao! ? !&$%!
  Shuai! ? Cool!
  Zao le! ? Damn! (expression of displeasure)
  Bu yao jin! ? Nevermind!
  Gou le! ? Enough!
  Zao de hen! ? What a mess!
  Bie zhao ji! ? Don?t worry!
  Da qing tian r! ? It?s a great day!
  Hao kan! ? Pretty!
  Zhu ni hao yun! ? Good luck!
  Shuo ding le! ? Agreed!
  Dang zhen! ? Really! (no joking!)
  Zhen tao yan! ? How annoying!
  Hao le ? Ok, Good enough (can mean ?ok? or as a truce, more like ?let?s stop arguing?)
  Xiao xin de! ? Be careful!
  Dang xin! ? Look out!
  Bang ji le! ? Excellent!
  Na hao ji le! ? That?s great!
  Bu cuo! ? Not bad!

  Nice Comments
  Peng you Friend
  Hen hao wan - That was fun
  Ni bei sha shi le? Rang wo yong mo shu lai shi ni fu huo You're dead? Let me fix that with some reincarnation magick.
  Wo hen xi huan ni. Wo men ke yi jiao ge peng you ma? I like you. Can we forge a friendship together?
  Xie xie - Thanks
  Xie xie ni - Thank you
  Fei chang gan xie OR Hen gan xie - Thank you very much
  Bu ke qi - You?re welcome
  Bu xie ? Don?t mention it! (i.e. form of ?you?re welcome?)
  Mei wenti ? No problem
  Mei guanxi ? Doesn?t matter
  Ni zhen bang! ? You?re excellent!
  Bu gan dang ? I don?t really deserve it / You flatter me
  Zi ji na. ? Help yourself.
  Dui dui dui ? Mm-hmm (confirms one is listening, lit: Right, right, right)
  Qing fang xin ? Please don?t worry

  Insults
  hu shuo bull$!@%! (Lit: You speak nonsense)
  Chi shi! OR Gun dan! ? !&$% off!
  qu ni de! to hell with you!
  qu di yu! Go to hell!
  Gin wo de pi gu! ? Kiss my ass!
  Ni shi pian zi! ? You are a cheat!
  Cao ni zu zong shi ba dai ? !&$% the 18 generations of your ancestors
  Ni shi bai chi ? You are an idiot.
  Chun zi ? Moron
  Sha gua ? Retard (Literally: stupid melon)
  Wang ba dan ? Bastard
  Ha wo deh bang ? Suck my %@$%
  Ni meiyou langun! ? You have no %@$%!
  Wo xi wang ni man man si, dan kuai dian xia di yu! ? I wish you a slow death, but a quick ride to hell!
  Shi Langui - %@$%
  cao ni mama - @#$# your mom

  Questions
  Zai ma ? What are you doing?
  Yao bu yao wo dai nia ? do you want to group with me and make level up?

  Misc. Statements

  Bu - no
  En ? yes
  Ke neng ? Probably
  Ye xu - Possibly
  Yi ding ? Certainly/Definitely
  Dang ran le! ? Of course!
  Bie ? Don?t
  bu yao - don?t want
  bu hao - not good
  Ni cuo le. ? You?re wrong
  Hao Pa le - That was scary
  Que qie - Exactly
  Nan Man
  Nuu Woman
  Ni - You
  Wo ? I
  Wo men - We
  Wo Jiao () My name is ()
  Suan le? - Forget it.
  Wo xu yao - I need
  qian - money
  pijiu - Beer
  Ren - person, people
  xiao - little
  dao - mei a wo! I have bad luck!
  Wo - shi mei guo ren ? I am from the US
  Wo - hen fan. ? I?m very bored.
  Tai ji le! ? Too crowded!
  Hui jia ? Go home
  Shuei jiao ? Sleep
  Bang wo zhao zhao ? Help me find
  Zhao ta ? Find him
  Gei ni ? Give me
  Deng wo yi xia, wo qui jiu ren ? Wait a moment, I will help someone
  Jing yan ? XP
  Bu dong ? Don?t
  Wu bu dong ? I don?t know
  Bu yong ? NP
  Bu yong xiexie ? NP Thanks
  Wo shi ? I am
  Zou ? Go
  Deng ? Wait
  Si wang (Shi de) ? Die
  Huai ? Bad (bu hao)
  Shen me ? What
  Ni ne ? You
  Nu ? Girl
  Nan ? Boy
  Hao de ? OK
  Shi ta ? He is
  Mi mi ? Secret
  Zhe shi wo de mi mi? I have a secret
  Who shi - I am
  Ni dai wo ? To party (wo dai ni)
  Fen ? Minute
  Yao ? get
  Wo yao ni ? I get you
  Lai ? come
  Ni yao ? Can I
  Shenm ? What is
  Shi de = yes
  Shi ma ? Yes its
  Mestril ? MT (mistell)
  Duei le, ni jian shenm ? What is your name?
  Ye ke yi ? OK
  Ni yao jia you a ? Can I help you?
  Xian zai ? Time
  Di jian ? Elven Fortress
  SA (Qu Da) ? PK
  Hao ? Good
  Ye shi ? Ying Yang
  Bu wo ? time
  Mei guo ? of USA
  Zhong guo ? of China
  Xi huan ? Like
  Jiao ? Food
  Guo ? too bad
  Mei you - no
  Posted in: Addon Ideas
 • 0

  posted a message on Best inspect?
  I moved to SuperInspect a while ago, its pretty dope.
  Posted in: Addon Ideas
 • 0

  posted a message on Most basic of basic unit frame mods?
  I don't play a healer anymore, but I will always promote WD.

  <3!
  Posted in: Addon Ideas
 • 0

  posted a message on Most basic of basic unit frame mods?
  Check out Watchdog. It's really simple (has click casting like cast party if you need it).
  Posted in: Addon Ideas
 • 0

  posted a message on Vertical Health Bars.
  I started missing the vertical health bars from Anarchy Online. Now that I think of it, I'm sure they could even be better in WOW if someone made them. What I was thinking of, could be but a few different ideas.

  Example 1(bottom left):
  http://agency6.temp.powweb.com/caps/albums/games/ao/scrn0002.jpg

  Example 2(top left - play heath/mana then target heath):
  http://vnmedia.ign.com/screenshots/ao/69781612.jpg

  Too crazy or no?
  Posted in: Addon Ideas
 • 0

  posted a message on EnterBG From Anywhere!
  That shit is elite.
  Posted in: General Chat
 • 0

  posted a message on BG Kills/Deaths
  How about a little draggable text display on your screen that shows your kills/deaths when in the BGs? Or maybe even a plugin for AcePerfMeter?
  Posted in: Addon Ideas
 • 0

  posted a message on Textbox fadeing.
  Oh, and what would be the best way to make this script start everytime the game starts?
  Posted in: General Chat
 • To post a comment, please or register a new account.